logo REMGAZ

KALKULATOR PRAWIDŁOWEGO CIŚNIENIA GAZU SPRĘŻONEGO W BUTLI

Czasami, szczególnie w okresie zimowym, można zauważyć różnicę pomiędzy ciśnienieniem napełnienia butli deklarowanym przez dostawcę, a wartością zmierzoną bezpośrednio po zerwaniu folii zabezpieczającej.

Nie zawsze oznacza to problem. Warto pamiętać, że ciśnienie gazu w zamkniętej butli nie jest stałe i zgodnie z prawami fizyki - zależy od jego temperatury. Dlatego butle napełniane są do ciśnienia mierzonego w określonej temperaturze, która najczęściej w branży gazów technicznych wynosi 15oC. Przy wyższej lub niższej temperaturze, ciśnienie gazu w butli będzie odpowiednio wyższe lub niższe.

Aby sprawdzić, czy ciśnienie w butli jest prawidłowe można posłużyć się poniższym kalkulatorem (kliknij plus / minus):

Rzeczywiste ciśnienie gazu w butli (bar):
150
Rzeczywista temperatura gazu w butli (oC): 15
Ciśnienie napełnienia butli (bar):

150

200

300

Uwaga - powyższe obliczenia dotyczą wyłącznie gazów sprężonych. Ciśnienie w butli dla gazów ciekłych lub rozpuszczonych, np. ciekłego CO2, acetylenu, propanu itp. nie ma istotnego z handlowego punktu widzenia związku ze stopniem napełnienia butli produktem.

Należy pamiętać, że temperatura gazu w butli jest zbliżona do temperatury otoczenia tylko po długotrwałym przechowywaniu butli w stałych, niezmiennych warunkach. Ze względu na dużą pojemność i przewodność cieplną większości butli gazowych a zarazem niską przewodność i pojemność cieplną zawartych w nich gazów zrównanie się temperatury gazu w butli z temperaturą otoczenia wymaga znacznego czasu, a uzyskanie dokładnego wyniku pomiaru temperatury gazu w warunkach innych niż laboratoryjne jest bardzo trudne. Warto też zwrócić uwagę na klasę dokładności sprzętu, którym dokonywany jest pomiar ciśnienia. Dlatego obliczone wyżej wartości w warunkach innych niż laboratoryjne mają charakter wyłącznie przybliżony i orientacyjny.


REMGAZ sp. z o.o. ul. Hetmańska 14A 43-200 Pszczyna NIP 747-10-00-492 KRS 0000406291. Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy 1.000.000 zł w całości wpłacony.
Ta strona nie używa plików cookies i nie zbiera żadnych danych o odwiedzających.